logo
logo

Consell Escolar

 

Cada vegada més les escoles necessitem establir en els nostres plans anuals polítiques que afavoreixin, de manera corresponsable, la implicació, la col·laboració i la participació dels diferents sectors de la comunitat educativa en la gestió de l’escola. El Consell Escolar és un dels òrgans que disposa l’escola, entre altres, que pot afavorir l’assoliment d’aquests objectius.
La normativa que regula els Consells Escolars fixa renovacions parcials cada dos anys per tal de donar-li vitalitat administrativa i consens entre als diferents sectors que hi són representats.
L’actual Consell escolar esta format per:

MEMBRES DEL CONSELL ESCOLAR

PRESIDENTA

Gna. Aura Maria Treminio

REPRESENTANTS DE LA TITULARITAT

Gna. Lluïsa López
Gna. Susana Oconitrillo
Gna. Purificación Merino

REPRESENTANTS DELS MESTRES I PROFESSORS

EDUCACIÓ INFANTIL:

Roser Rebollar

EDUCACIÓ PRIMÀRIA:

Cristina Fernández
Cristina Telechea

EDUCACIÓ SECUNDÀRIA:

Bàrbara Pons

REPRESENTANTS DEL PERSONAL D’ADMINISTRACIÓ I SERVEIS

Núria Carbonell

REPRESENTANTS DE L’AMPA

Mireia Monfort

REPRESENTANTS DELS PARES I MARES

Farners Fontbona
Cels Llorens
Marta Bustos
Suplent: Núria Bosch

REPRESENTANTS DELS ALUMNES

Eric Corbella
Toni Palomo
Suplent: Eudald Iglesias