logo
logo

Consell Escolar

Tal com preveu la Resolució ENS/72/2016, de 13 de setembre (DOGC de 28-9), el 4 de novembre iniciarem la renovació parcial del nostre Consell Escolar. Cada vegada més les escoles necessitem establir en els nostres plans anuals polítiques que afavoreixin, de manera corresponsable, la implicació, la col·laboració i la participació dels diferents sectors de la comunitat educativa en la gestió de l’escola. El Consell Escolar és un dels òrgans que disposa l’escola, entre altres, que pot afavorir l’assoliment d’aquests objectius.
La normativa que regula els Consells Escolars fixa renovacions parcials cada dos anys per tal de donar-li vitalitat administrativa i consens entre als diferents sectors que hi són representats.
L’actual Consell escolar esta format per:

MEMBRES DEL CONSELL ESCOLAR

REPRESENTANTS

Gna. Aura Maria Treminio
Gna. Lluïsa López
Gna. Susana Ocontrillo
Gna. Purificación Merino

REPRESENTANTS DELS MESTRES I PROFESSORS

EDUCACIÓ INFANTIL:

Xaro Ruiz

EDUCACIÓ PRIMÀRIA:

Ariadna Escribano

EDUCACIÓ SECUNDÀRIA:

Núria Brescó

REPRESENTANTS DEL PERSONAL D’ADMINISTRACIÓ I SERVEIS

Núria Carbonell

REPRESENTANTS DE L’AMPA

Sandra Ollé

REPRESENTANTS DELS PARES I MARES

Cels Llorens
Joan Carles Mudarra

REPRESENTANTS DELS ALUMNES

Carla Sangüesa
Carles Tort