logo
logo

Educació Secundària Obligatòria

ss

EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA (ESO)

L’educació secundària comprèn quatre cursos acadèmics. Generalment s’inicia l’any natural en què es compleixen els 12 anys i s’acaba als 16, tot i que els alumnes tenen dret a romandre en el centre amb règim ordinari fins als 18.

MATÈRIES DE 1r I 3r CURS

Matèries comunes:

 • Ciències de la naturalesa*: biologia i geologia; física i química
 • Ciències socials, geografia i història*
 • Educació física*
 • Educació visual i plàstica*
 • Llengua catalana i literatura*
 • Llegua castellana i literatura*
 • Llengua estrangera (anglès)*
 • Matemàtiques*
 • Música
 • Tecnologia*
 • Religió*

Matèries específiques:

 • Treball de síntesi*
 • Reforç/ampliació llengua estrangera
 • Reforç/ampliació matemàtiques
 • Informàtica
 • Cultura clàssica
 • Segona llengua estrangera (francès)
 • Taller de llengües
 • Servei comunitari (voluntariat)*

 

*Aquestes matèries són obligatòries en cada un dels dos cursos

MATÈRIES DE 2n CURS

 • Ciències de la naturalesa*
 • Ciències socials, geografia i història*
 • Educació física*
 • Educació per la ciutadania i es drets humans
 • Educació visual i plàstica
 • Llengua catalana i literatura*
 • Llengua castellana i literatura*
 • Llengua estrangera (anglès)*
 • Matemàtiques*
 • Música
 • Tecnologia*
 • Tutoria
 • Religió*

 

Matèries optatives:

 • Taller de llegües
 • Informàtica
 • Segona llengua estrangera (francès)
 • Emprenedoria

*Matèries obligatòries

El centre organitza matèries optatives en petit grup per als tres primers cursos de l’etapa. Aquestes matèries inclouen una segona llengua estrangera (francès), la cultura clàssica i l’emprenedoria.

TREBALL DE SÍNTESI:

El treball de síntesi, que té la consideració de matèria optativa, està format per un conjunt d’activitats d’ensenyament i d’aprenentatge que s’ha de fer en equip, concebudes per desenvolupar competències complexes i comprovar si s’ha aconseguit, i fins a quin punt, que l’alumnat sigui capaç de relacionar les competències bàsiques treballades en les diferents matèries per a l’aplicació i la resolució de qüestions i problemes relacionats amb la vida pràctica. Aquest treball integra continguts de diverses matèries i admet diverses concrecions temporals. A l’escola, es duu a terme durant l’última setmana lectiva de curs (1r – 3r) i normalment consta d’uns dies de treball a l’aula combinat amb treball de camp a fora.

SERVEI COMUNITARI (VOLUNTARIAT)

El servei comunitari és una acció educativa orientada a desenvolupar la competència social o ciutadana, en què l’alumne, amb la finalitat de millorar el seu entorn, duu a terme un servei a la comunitat, aplicant els seus coneixements, capacitats i habilitats, alhora que aprèn l’exercici actiu de la ciutadania. El seu objectiu és garantir que els estudiants, al llarg de la seva trajectòria escolar, experimentin i protagonitzin accions de compromís cívic.

MATÈRIES DE 4t CURS

Matèries obligatòries:

 • Ciències socials, geografia i història
 • Educació ètica cívica
 • Educació física
 • Llengua catalana i literatura
 • Llengua castellana i literatura
 • Llengua estrangera (anglès)
 • Matemàtiques
 • Tutoria
 • Religió

Matèries optatives específiques:

 • Biologia i geologia
 • Educació visual i plàstica
 • Física i química
 • Informàtica
 • Llatí
 • Música
 • Segona llengua estrangera (francès)
 • Tecnologia

PROJECTE DE RECERCA:

En el quart curs de l’ESO, els alumnes han de fer un projecte de recerca en grup i/o parelles. Consisteix en un conjunt d’activitats de descoberta i recerca sobre un tema específic triat per cada alumne.

Els alumnes que obtenen el graduat en ESO poden accedir a batxillerat o bé a un cicle formatiu de grau mitjà de formació professional, d’ensenyaments esportius (superant la prova específica d’accés) o d’arts plàstiques i disseny.