logo
logo

Parvulari

El Parvulari, segon cicle de l’etapa d’Educació Infantil, abasta els infants dels 3 als 6 anys. L’educació infantil contribueix al desenvolupament emocional i afectiu, físic i motor, social i cognitiu dels infants.

Aquesta finalitat s’estructura entorn tres grans àrees de coneixement i experiència:

  • Descoberta d’un mateix i dels altres.
  • Descoberta de l’entorn.
  • Comunicació i llenguatges.

34

 

OBJECTIUS

El desenvolupament de les capacitats i la seva interrelació ha de permetre als nens i a les nenes créixer integralment com a persones en el món actual, amb uns aprenentatges continuats i progressius, que seguiran a l’etapa d’educació primària.

  • Aprendre a ser i actuar d’una manera cada vegada més autònoma.
  • Aprendre a pensar i a comunicar.
  • Aprendre a descobrir i tenir iniciativa.
  • Aprendre a conviure i habitar el món.

PROJECTE AXIOMA

El projecte AXIOMA està pensat per a l’aprenentatge de les matemàtiques (AXIOMA MATEMÀTIQUES) i de la llengua (AXIOMA LLENGUA) a partir de l’experimentació i la manipulació.

L’objectiu fonamental és aconseguir alumnes amb un pensament crític, amb un bon nivell de raonament, capaços de relacionar coneixements i fer del mètode assaig/error una manera d’avançar, amb l’objectiu de contribuir al desenvolupament físic, afectiu, social i intel·lectual de les nenes i els nens.

cabecera11
33

COM APRENEM
“M’ho van explicar i ho vaig oblidar; ho vaig veure i ho vaig entendre; ho vaig fer i ho vaig aprendre” (Confuci)

ATENCIÓ INDIVIDUALITZADA

Cada infant té el seu ritme de maduració evolutiva i per tant, un ritme propi d’adquisició dels aprenentatges. Per donar una resposta educativa adient a aquests diferents ritmes l’escola disposa d’una sèrie de mesures i recursos que garanteixen una atenció i un seguiment evolutiu més individualitzat i específic.

A l’aula de pensament i llenguatge de Parvulari acompanyem i donem suport de forma específica als infants que ho necessiten, amb l’objectiu d’ajudar-los en la seva evolució.

Promovem la codocència com una eina d’atenció personalitzada que possibilita l’atenció a la diversitat.

35