Bailèn 38
Barcelona

8:00 a 18:00 hores

Contacte
932 65 42 91

C/ Bailèn 38
08010 Barcelona

8:00 a 18:00 hores
Dilluns a Divendres

ESO

Com treballem

Les mates

?Pes és el nostre projecte didàctic per a l’ensenyament i aprenentatge de les matemàtiques a l’ESO. Dissenyat pels nostres docents pensant en les necessitats dels nostres joves, proposa un apropament experimental a les matemàtiques que ha aconseguit que els alumnes gaudeixin de l’àrea al mateix temps que milloren els seus aprenentatges.

El projecte ?Pes utilitza, per exemple, el joc com a element motivador dels aprenentatges i també com a objecte d’estudi de probabilitat i estadística, les noves tecnologies per treballar estadística i geometria, aprofita l’entorn immediat urbà i arquitectònic per a l’anàlisi de formes, volums i simetries així com situacions quotidianes per plantejar problemes reals que fomentin el raonament matemàtic, el pensament crític i la creativitat necessaris per a proposar-ne solucions.

Les llengües

La nostra proposta es basa en el convenciment que les llengües s’aprenen fent-les servir. Els nois i noies de l’ESO aprenen a conèixer-les i estimar-les utilitzant-les per a comunicar-se en tots els formats possibles: narracions orals, notícies, creació literària en poesia i prosa, podcasts, còmics, etc.

Integrem l’aprenentatge de les llengües en projectes multidisciplinars:

 • L’antic Egipte/L’edat Mitjana: projectes dissenyats des dels àmbits social i lingüístic a 1r i 2n d’ESO.
 • Expressem la nostra veu: Poesia, expressió artística i educació emocional a 3r.
 • Sense límits: Teatre, valors i aprenentatge-servei a 4t.

La competència lectora és un factor imprescindible per a l’èxit acadèmic de tots els nostres alumnes, és per això que ens afegim al projecte ILEC, pla d’impuls a la lectura promogut pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, i dediquem 20 minuts diaris a la lectura lliure individual.

Utilitzem l’entorn gamificat de Legiland per promoure l’hàbit lector i el plaer de llegir.

Els alumnes de 1r i 2n d’ESO fan apadrinament lector als seus companys de 3r i 4t d’EP. Aquesta experiència d’aprenentatge-servei fomenta l’hàbit lector de petits i grans al mateix temps que reforça i crea vincles emocionals entre les etapes i consolida l’educació emocional i en valors en gaudir del fet d’ajudar als altres.

1h setmanal amb auxiliar de conversa nadiua en llengua anglesa.

Francès com a 2a llengua estrangera optativa a partir de 2n d’ESO.

Les Ciències

Treballen el raonament i la cultura científica amb la metodologia Science Bits. Aquest enfoc en facilita una aproximació constructivista al coneixement científic en la que, partint dels propis coneixements i preguntes, els alumnes utilitzen el mètode científic per a qüestionar-los, posar-los a prova i elaborar noves respostes que construiran el nou coneixement, basat en l’experimentació, el pensament crític i la recerca creativa.

Les arts

El treball per a l’educació en el pensament creatiu i l’expressió artística a totes les etapes de la nostra escola s’articula al voltant del projecte Art-i-fica’t.

Els alumnes s’apropen a l’obra d’autors reconeguts i la reinterpreten mentre aprenen i apliquen noves tècniques adequades als seus interessos i habilitats. Les seves creacions formaran part de La Gran Exposició anual, un esdeveniment obert a l’entorn i que forma part del programa de la Festa Major de l’Eixample.

Per donar continuïtat a l’expressió artística en l’ESO, oferim l’optativa d’educació visual i plàstica a 4t, on els alumnes treballaran específicament el procés de creació en el món audiovisual.

El món digital

L’adquisició de competències i habilitats per al món digital s’integra en els aprenentatges de totes les àrees de l’etapa. Els alumnes d’ESO porten cada dia el seu ordinador personal i l’utilitzen d’acord a les indicacions dels docents per a totes les tasques que el requereixin.

Tots els alumnes disposen d’un compte Gsuite gestionat per l’escola que els permet accedir al correu electrònic i als espais d’aprenentatge al núvol: Gclassroom, ScienceBits, plataformes editorials, recursos online, etc.

Utilitzem l’entorn Gsuite per a facilitar el treball col·laboratiu online i la comunicació entre alumnes, professorat i famílies.

Amb el treball sistemàtic en programació i robòtica integrat en l’àrea de tecnologies, els alumnes entenen i experimenten amb la programació basada en objectes, dissenyen robots i aplicacions mòbils per a donar resposta a problemes reals esdevenint així creadors de tecnologies i no només usuaris passius.

Les persones

Treballem per oferir la millor orientació acadèmica i professional als nostres joves, ajudant-los a descobrir els seus talents i interessos per a poder dissenyar els camins que els portin a assolir els seus objectius un cop acabada la seva etapa a l’escola.

L’acció tutorial garanteix el seguiment personalitzat de l’evolució de cadascun dels nostres alumnes i l’acompanyament a les famílies.

L’educació en valors és un eix fonamental de la nostra acció educativa. Formem joves empàtics, solidaris, compromesos amb el seu entorn i amb l’empenta necessària per esdevenir agents de canvi per a un món millor.

Com a Escola Franciscana Caputxina, l’àrea de religió forma part del currículum del centre i els alumnes de 3r i 4t tenen l’oportunitat de fer la catequesi de preparació del sagrament de la confirmació dins l’horari escolar.

Assegurem una atenció personalitzada a les aules amb:

  • Grups flexibles en més del 40% de l’horari lectiu.
  • Co-docències.
  • Atenció psicopedagògica.
  • Aula d’acollida per a l’alumnat nouvingut.