Bailèn 38
Barcelona

8:00 a 18:00 hores

Contacte
932 65 42 91

C/ Bailèn 38
08010 Barcelona

8:00 a 18:00 hores
Dilluns a Divendres

Primària

Com treballem

Àmbit matemàtic

L’EMAT és un mètode didàctic-pedagògic basat en les intel·ligències múltiples i pensat per treballar les matemàtiques com quelcom útil, pràctic i proper.

Àmbit lingüístic

 • El Pla ILEC és un pla d’innovació del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, amb l’objectiu de millorar l’èxit escolar de tot l’alumnat. Ho fa potenciant la lectura sistemàtica en totes les àrees i matèries del currículum al llarg de tota l’escolaritat per augmentar la competència comunicativa i lingüística i el desenvolupament de l’hàbit lector dels infants i joves.
 • La lectura és fonamental en l’educació dels nostres alumnes i per tal de potenciar-ne el seu aprenentatge realitzem el projecte de padrins lectors. És una activitat cooperativa on alumnes de 1r d’ESO fan de padrins i es comprometen a engrescar i encomanar el gust per la lectura als seus fillols  de 3r de primària. Aquest projecte no únicament serveix per potenciar l’hàbit lector, sinó que també estableix uns lligams afectius en les diferents etapes educatives del centre.
 • La biblioteca és una peça clau a la nostra escola per impulsar accions educatives, socials i culturals i  fomentar el plaer de llegir als nostres alumnes. Hem creat un espai on no solament oferim llibres, sinó on també realitzem activitats de caire cultural, ja siguin al voltant d’autors del moment, notícies rellevants, etc. Oferim una biblioteca renovada i oberta a totes les edats.

Àmbit del Coneixement del medi

 • A Cicle Superior es treballa amb la plataforma Science Bits, un model pedagògic que permet que els alumnes aprenguin ciències de manera pràctica. Es tracta d’una sèrie de materials tecnològics que possibilita que els alumnes experimentin alhora que aprenen i treballen en grup.
 • A Cicle Inicial i Cicle Mitjà es treballa per projectes, afavorint l’aprenentatge significatiu i vivencial, tot basat en el treball cooperatiu.

Àmbit artístic

L’Art-i-fica’t, que engloba l’Educació Visual i Plàstica de totes les etapes educatives, i el Mus-i-fica’t, centrat en l’etapa de Primària, són projectes de creació pròpia. Ambdós es basen en la descoberta dels artistes i estils més coneguts o, en alguns casos, en els més atractius per a cada edat.

Àmbit de l’Educació física

En tots els cursos es realitza l’activitat de natació, al Poliesportiu de l’Estació del Nord, complementant les hores d’Educació física.

Amb les pissarres digitals i tablet gegant (classe de 2 anys) introduïm les noves tecnològics a les aules i aprenem de manera d’una manera diferent .

Àmbit de l’Educació en valors

 • El treball d’educació emocional es basa en el procés d’ensenyament de les habilitat emocionals mitjançant l’acompanyament en l’exercici i perfeccionament de les mateixes, donant resposta a les necessitats socials.
 • Com a Escola Franciscana Caputxina, l’àrea de religió forma part del currículum del centre i, a més a més, treballem la interioritat per tal de respectar la diversitat de creences.
 • Realitzem catequesi de preparació dels sagraments dins l’horari escolar.
 • L’acció tutorial implica el seguiment individual i col·lectiu dels nostres alumnes i l’acompanyament a les famílies en els termes establerts en el projecte educatiu i les normes d’organització i funcionament del centre, amb la finalitat de contribuir al desenvolupament de llur personalitat i prestar-los l’orientació de caràcter personal i acadèmic que els ajudi a assolir la maduresa personal i la integració social.

Àmbit digital

 • La robòtica involucra activament l’alumnat en el seu propi aprenentatge de les STEAM, fomenta l’autonomia, promou la capacitat de resoldre problemes, permet la integració de diverses àrees curriculars i potencia habilitats com la creativitat, l’organització i l’atenció.
 • Ús de noves tecnologies integrades a l’aula.

Atenció a la diversitat

Des de la nostra escola volem donar atenció educativa a tots l’alumnat tenint en compte la diversitat, el Sistema Educatiu Inclusiu i la personalització dels aprenentatges, per tal que tots els nostres alumnes puguin desenvolupar al màxim les seves potencialitats.

Aula d’acollida

Disposem d’un conjunt de recursos humans i materials per facilitar l’itinerari educatiu de l’alumnat nouvingut en el procés per garantir l’aprenentatge intensiu de la llengua i facilitar la progressiva incorporació a l’aula ordinària dins d’un marc d’escola inclusiva.

Col·laboracions externes

Treballem conjuntament amb la Guàrdia Urbana, l’Ajuntament de Barcelona, Institut Barcelona Esports, Comerç i escoles, Salut Pública, Cor Eixample i MACBA, per tal d’obrir la nostra escola al barri i a la nostra ciutat.