inovacio1

Orientada a l’alumne

Les Escoles MDP hem decidit emprendre plegades un camí de renovació i actualització pedagògica que ha de ser un procés planificat i participatiu de millora, fonamentat en el rigor de la teoria, la recerca i la pràctica educativa, que asseguri que cada alumne desenvolupi al màxim les seves capacitats i competències.

Al servei del projecte

Creiem fermament que la innovació en l’educació ha de partir en un constant diàleg entre les arrels i el futur per no perdre mai de vista la missió de les Escoles MDP. El respecte per les nostres arrels, el cor obert a les necessitats dels nostres infants i famílies i la mirada panoràmica cap al futur han de guiar els nostres plans per construir unes Escoles MDP cada dia més properes, inclusives i plenes d’oportunitats per al creixement dels infants i joves que les omplen de vida.

MDP_Arenas-14
“La innovació succeeix quan s’està obert al món, a noves idees i persones, altres centres, entitats i xarxes per conèixer, compartir i fer nous aprenentatges.”
Marc de la innovació pedagògica a Catalunya, 2017

Xarxa Pedagògica MDP

Les Escoles MDP hem construït una estructura de treball en xarxa per promoure l’intercanvi d’experiències i el debat pedagògic i crear els espais per al creixement personal i professional que enforteixin el compromís amb el projecte i ens ajudin a treure el màxim profit dels nostres talents i recursos.

COPI Lab

És l’equip impulsor de la innovació educativa a les Escoles MDP. La seva dinàmica de treball s’organitza entorn d’una trobada mensual on es facilita un espai per al debat i compartir experiències i a partir de la qual es distribueixen tasques i rols que permetin avançar en els objectius acordats.

  • Diagnosi inicial de la pràctica pedagògica a les escoles MDP.
  • Elaboració d’un document marc de Formació del professorat de les Escoles MDP.
  • Mapa d’aliances de les Escoles MDP amb entitats de l’entorn.
  • Col·labora en l’organització d’esdeveniments de Xarxa MDP:
    • Jornada Escoles MDP.
    • Jornada d’innovació COPI School.
  • Desplegament de l’estructura d’innovació a les Escoles MDP.

Newsletters

Versió catalana

Butlletí nº1. Xarxa MDP

Trobada STEM

Butlletí nº2. Xarxa MDP

Trobada ESPAIS i ARTS

Butlletí nº3. Xarxa MDP

Trobada MULTILINGÜE

Butlletí nº4. Xarxa MDP

Trobada COMUNICACIÓ

Butlletí nº5. Xarxa MDP

Trobada STEAM

Butlletí nº6. Xarxa MDP

Trobada COMUNICACIÓ

Butlletí nº7. Xarxa MDP

Trobada MDP REVOLUTION

Butlletí nº8. Xarxa MDP

Trobada MDP 0-6

Butlletí nº9. Xarxa MDP

Trobada MATEMÀTIQUES

Butlletí nº10. Xarxa MDP

Trobada ORIENTACIÓ

Versió castellana

Boletín nº4. Red MDP

Encuentro COMUNICACIÓN

Boletín nº5 Red MDP

Encuentro STEAM

Boletín nº6. Red MDP

Encuentro COMUNICACIÓN

Boletín nº7. Red MDP

MDP REVOLUTION

Boletín nº8. Red MDP

Encuentro MDP 0-6

Boletín nº9. Red MDP

Encuentro MATEMÁTICAS

Boletín nº10. Red MDP

Encuentro ORIENTACIÓN