inovacio1

Orientada a l’alumne

Les Escoles MDP hem decidit emprendre plegades un camí de renovació i actualització pedagògica que ha de ser un procés planificat i participatiu de millora, fonamentat en el rigor de la teoria, la recerca i la pràctica educativa, que asseguri que cada alumne desenvolupi al màxim les seves capacitats i competències.

Al servei del projecte

Creiem fermament que la innovació en l’educació ha de partir en un constant diàleg entre les arrels i el futur per no perdre mai de vista la missió de les Escoles MDP. El respecte per les nostres arrels, el cor obert a les necessitats dels nostres infants i famílies i la mirada panoràmica cap al futur han de guiar els nostres plans per construir unes Escoles MDP cada dia més properes, inclusives i plenes d’oportunitats per al creixement dels infants i joves que les omplen de vida.

MDP_Arenas-14
“La innovació succeeix quan s’està obert al món, a noves idees i persones, altres centres, entitats i xarxes per conèixer, compartir i fer nous aprenentatges.”
Marc de la innovació pedagògica a Catalunya, 2017

Xarxa Pedagògica MDP

Les Escoles MDP hem construït una estructura de treball en xarxa per promoure l’intercanvi d’experiències i el debat pedagògic i crear els espais per al creixement personal i professional que enforteixin el compromís amb el projecte i ens ajudin a treure el màxim profit dels nostres talents i recursos.

COPI Lab

És l’equip impulsor de la innovació educativa a les Escoles MDP. La seva dinàmica de treball s’organitza entorn d’una trobada mensual on es facilita un espai per al debat i compartir experiències i a partir de la qual es distribueixen tasques i rols que permetin avançar en els objectius acordats.

  • Diagnosi inicial de la pràctica pedagògica a les escoles MDP.
  • Elaboració d’un document marc de Formació del professorat de les Escoles MDP.
  • Mapa d’aliances de les Escoles MDP amb entitats de l’entorn.
  • Col·labora en l’organització d’esdeveniments de Xarxa MDP:
    • Jornada Escoles MDP.
    • Jornada d’innovació COPI School.
  • Desplegament de l’estructura d’innovació a les Escoles MDP.

Newsletters